Menengok Kejayaan Islam di Andalusia: Mungkinkah Kembali?

by
sumber Foto: jalanjalansantai.com

Kejayaan Andalusia tidak bisa dilepaskan dari peranan besar khalifah Bani Umayah yang pertama di sana. Abdul Rahman I (756-788M) adalah seorang pemimpin yang terpelajar, berwibawa dan amat meminati bidang kesusasteraan. Karena begitu cintanya pada bidang ini, ia mendirikan satu tempat khusus di dalam istananya yang diberi gelar ‘Darul Madaniyat’ untuk kegiatan kesusasteraan kalangan wanita Andalus.

Wartapilihan.com, Depok— Pada zaman Abdul Rahman I, golongan cerdik pandai dan alim ulama begitu dihormati dan dipandang tinggi oleh pemerintah, para pembesar dan masyarakat Andalus. Pemerintah telah member ipenghormatan yang tinggi kepada ulama dari Timur seperti al Ghazi ibn Qais dan Abu Musa al Hawari untuk menyampaikan ilmu agama di sana.

Dr Salmah Omar dalam disertasinya tentang ‘Andalus Semarak Tamadun di
Eropah’ menyatakan : “Pengganti Abdul Rahman I (788-796M) juga seorang
pemerintah yang menitikberatkan kegiatan keilmuan. Pada zaman
pemerintahannya, beliau telah membina beberapa buah sekolah untuk
mempelajari bahasa Arab yang juga bahasa rasmi Andalus pada waktu itu.
Jasa beliau yang paling besar dalam perkembangan keilmuan ialah
perluasan penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan seharian termasuklah urusan keagamaan di gereja, sekaligus melemahkan penggunaan bahasa Latin di seluruh semenanjung Iberia. Beliau juga Berjaya menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa lingua franca dalam hubungan antarbangsa pada zamannya dan zaman berikutnya (Joesoeef Sou’yb, 1972:47)”

Pada zaman pemerintahan Abdul Rahman II (822-852M), kemajuan dan
perubahan banyak dilakukan pula. Ia membangun banyak gedung sekolah
dan institusi-institusi keilmuan bagi orang yang tidak mampu.
Institusi ini dibangun di kota-kota penting dan ditanggung sepenuhnya
biayanya oleh pemerintah. Ia kemudian membina Cordova sebagai tempat
keilmuan dan prasananya. Iamembangun tempat untuk cendekiawan
berdiskusi, masjid, jembatan dan taman yang indah serta perpustakaan
yang bagus di kota tersebut.

Hal it uterus dikembangkan pemerintah berikutnya. Dr Salmah, mengutip
FO Callaghan menceritakan: “Semasa abad pemerintahan khalifah, Cordova menjadi saingan sebenar kepada Baghad sebagai pusat kebudayaan dunia Islam. Khalifah Abdul Rahman III dan al Hakam II adalah dua ilmuan yang menyambut mesra sarjana dari Eropah, Afrika dan Asia.”

Usaha-usaha penerjemahan buku juga aktif dilakukan pemerintah. “Abdul
Rahman III telah meneruskan usaha-usaha menaungi kegiatan penerjemahan yang telah dimulakan oleh Abdul Rahman II. Ramai sarjana yang berbakat di Andalus dan Timur berkumpul di istana beliau dan mereka diberi ganjaran yang lumayan. Sebagai contoh. Beliau bermurah hati member kurniaan kepada para sarjana Yunani dan Yahudi seperti Nicolas dan Hasdai. Pada zaman pemerintahan beliau, banyak hasil karya Yunani telah diterjemah ke dalam bahasa Arab dan ada juga beberapa buah karya asal dalam bahasa Arab meliputi pelbagai bidang ilmu pengetahuan.” (Salmah Omar, 2009:16).

Pada masa pemerintahannya ini, penduduk Cordova telah meningkat
menjadi lebih 500 ribu orang dan dengan terbangunnya
universitas-universitas, penerbitan buku-buku, industri kertas dan
berbagai kegiatan intelektual, maka ia menjadi kota yang maju
berbanding kota lain di Asia dan Eropa.

Dr Salmah, Dosen di UPM Serawak Malaysia ini melanjutkan: “Pada
zamannya Universiti Cordova telah diperbesar dan dipertingkatkan
peranannya sehingga muncul sebagai universiti yang terbaik dan
terbesar di dunia. Universiti Cordova ini telah berupaya menandingi
Universiti Al Azhar di Kaherah (Kairo) dan Nizamiyah di Baghdad. Ia
telah Berjaya menarik ramai pelajar sama ada Kristian, Yahudi dan
Islam, bukan sahaja dari Andalus tetapi juga dari Negara-negara di
Eropah, Afrika dan Asia.”

Begitu juga khalifah al Hakam II sangat cintakan ilmu pengetahuan dan
buku-buku. Di perpustakaan miliknya terdapat lebh dari 400ribu buah
buku dan 44 katalog yang kebanyakan sudah dibacanya. Ia juga senang
memberi catatan terhadap buku-buku itu.

Pemerintah al Muwahiddun yang meneruskan kekuasaan setelah Bani Umayah jatuh pada 1031M, juga melanjutkan aktivitas keilmuan di sana. Mereka turut serta dalam memperkenalkan pemikiran Asyariyah dan Imam Ghazali. Pemerintah saat itu berusaha gigih mengumpulkan para cendekiawan dari seluruh dunia untuk mengisi tenaga-tenaga pengajar pada universitas-universitas yang mereka dirikan.

000

Universitas Cordova yang letaknya di Masjid Cordova adalah tempat yang
paling baik untuk belajar pada saat itu. Saat itu telah ada jurusan
astronomi, matematika, kedokteran, teologi dan undang-undang/hukum.
Amir Hasan Siddiqi sebagaimana dikutip Salmah menyatakan: “Pada abad
ke-10 M Apabila Cordova (ibu Negara kerajaan Umaiyah Spanyol) mula
menyaingi Baghdad, pasang surut aliran budaya dan pembelajaran yang
bertimbal balik. Semasa abad yang berikutnya, bertambah ramai lagi
pelajar dari wilayah Islam Timur dan Kristian Eropah berduyun-duyun
datang ke Universiti Cordova, Toledo, Granada dan Seville untuk
menimba ilmu dari perigi ilmu pengetahuan yang mengalir ke sana dengan banyak sekali.”

Granada muncul sebagai pusat pemerintahan Islam dan perkembangan
keilmuan yang terpenting di sebelah barat Andalusia. Universitas
Granada dibangun oleh Sultan Yusuf I pada tahun 1349M. Universitas itu
terkenal dengan panggilan Darul Ilm atau al Madrasah an Nasriyyah. Ia
mempunyai beberapa jurusan seperti undang-undang/hukum, kedokteran,
kimia, falsafah dan astronomi.

Buku adalah satu hal yang terpenting dalam menunjang keberadaan
universitas, Saat itu, menurut Dr Salmah, Andalus menjadi pusat
penerbitan buku yang terbesar di Eropa. Dari Andalus, perusahaan
membuat kertas tersebar ke Italia dan Perancis serta kemudian ke
seluruh Eropa. Sebelum terjadi Perang Salib, buku dan kertas menjadi
warisan Islam Andalus kepada Eropa Barat.

Philip K Hitti seperti dikutip Salmah menggambarkan kejayaan Andalusia
ini : “Sambil sains Arab merosot di bumi Islam Timur, ia berkembang
maju di Baratnya. Bandar raya Cordova mengambil alih tempat Baghdad
sebagai pusat pembelajaran, sementara Toledo dan Seville pula
berkongsi dalam keintelektualan. Sarjana Arab Sepanyol membangun di
atas asas yang disediakan oleh rekan seagama mereka di Iraq, Syria,
Mesir dan Parsi. Zaman keemasan mereka meliputi secara kasarnya dari
abad ke-11 hingga 12.”

Mengutip Anwar G Chejne, Salmah menggambarkan keindahan Cordova: “Pada abad ke-10 M, Cordova mengatasi keindahan Constantinople, dengan
hospital, university, masjid dan istana yang sungguh cantik,
perpustakaan awam, kolam mandi awam dan taman dengan persiaran yang sangat indah. Semua kemudahan itu ada di Bandar raya utama Negara Sepanyol Islam, dan ia membantu mewujudkan persekitaran intelektual yang melahirkan bijak pandai agung Andalusia.”

Perpustakaan umum dibangun di setiap wilayah Andalusia. Di kota
Cordova saja terdapat sebanyak 70 buah perpustakaan umum yang bisa
digunakan oleh seluruh masyarakat di situ.

Tokoh ulama yang terkenal di Andalusia, saat itu antara lain: Ibnu
Rush, Ibnu Hazm, Ibnu Abdil Barr dan Qadi Iyad. Ibnu Rush
(1126-1198M) seorang dokter dan ahli hukum yang terkenal di masanya.
Ia telah mengumpulkan ensiklopedia perobatan dan beberapa komentarnya tentang Aristotle, ringkasan dan resumenya menjadi buku teks selama berates-ratus tahun. Karyanya yang terkenal Bidayatul Mujtahid ; dan Tahafut al Tahafut yang menjawab Tahafut al Falasifah karya Imam Ghazali.

Ibnu Hazm (994-1064M) terkenal dengan karyanya al Muhalla, al Fasl fil
Milal wan Nihal, Risalah fi Ushululil Fiqh dan al Ahkam fi Ushulil
Ahkam. Ibnu Abdil Barr (978-1070M) dengan karya agungnya al Isti’ab
lis Shahabah dan al Humaydi. Sedangkan Qadhi Iyad yang terkenal pada
abad ke-12, adalah seorang ulama pakar dalam bidang hadits, fiqh dan
sejarah. Ia telah menghasilkan kitab sedikitnya 20 buku tentang hal
tersebut. Ia merupakan tokoh dalam mazhab Maliki dan pernah bertugas
sebagai penasihat kerajaan al Murabitun.*

Nuim Hidayat (Jurnalis Senior, tinggal di Depok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *